Algemene Leveringsvoorwaarden

Verzendingen vinden plaats via Post NL of vrachtvervoerder volgens de actuele tarieven. Deze tarieven zijn afhankelijk van het verzendgewicht en/of omvang van de levering. Conform de tabel met de verzendkosten zoals getoond in de webshop. Bestellingen worden uitsluitend na vooruitbetaling van het volledige order bedrag verstuurd. De levering geschied met een factuur die u op het pakket aantreft*. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor uw boekhouding.

In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft de consument bij het doen van aankopen via internet recht op een “afkoelingsperiode” van 7 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van redenen, waarbij de klant zelf de portokosten voor het terugsturen dient te betalen. Wordt een bestelling aan de deur reeds geweigerd, dan worden ten alle tijden alle door ons gemaakte (verzend)kosten in rekening gebracht. Bij bestellingen die telefonisch zijn doorgegeven zijn wij niet aansprakelijk voor onjuist leveren van de doorgegeven artikelen en/of omschrijvingen.

Schade of Manco:

Wanneer uw bestelling bij u is afgeleverd, dient u dit te controleren op manco van leveringen, gebreken, schade etc. En ons hierover direct na levering tot uiterlijk binnen 2 werkdagen na levering van in kennis te stellen, daarna is reclameren en/of schademelding niet meer mogelijk en kan een melding ook niet meer in behandeling worden genomen. U dient bij ontvangst van het pakket altijd zelf de staat en de inhoud van het pakket te controleren en bij vermoeden van schade het pakket te weigeren of aan te tekenen bij de vervoerder die u het pakket overhandigd. Let op zonder deze melding tekent u voor goed ontvangst van de goederen en is een vervoerder of verzender niet meer aansprakelijk.

Kodaparts  is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat in welke vorm dan ook over de artikelen die ze levert en door de klant zelf gemonteerd worden. De klant dient zelf vooraf montage te controleren of de artikelen juist zijn voor zijn doelstelling zoals omschreven is.

Retour: 

Wanneer u zich heeft bedacht over een bij ons gedane bestelling en u wenst de goederen te retourneren of er is iets niet correct met de zending. Doe de retourzending dan binnen twee weken na ontvangst. Daarna is retourneren niet meer mogelijk! Omdat alle retour verzendingen altijd voor rekening en risico van de verzender geschieden, dient het retour pakket (zending) deugdelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te zijn (onvoldoende gefrankeerde post – pakketten worden reeds door Post-NL geweigerd). Wanneer de teruggezonden goederen compleet, in originele/onbeschadigde verpakking ( geen stickers, tape e.d. op originele verpakking plaatsen) en de goederen ongebruikt en ongemonteerd zijn geweest, dan storten wij het door u betaalde aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug op uw rekening. Voeg voor een snelle afwikkeling dan ook altijd een kopie van de aankoopfactuur bij met de vermelding “annulering” en uw bank- of girorekeningnummer. Of u ontvangt van ons een creditnota met een geldigheid van 1 jaar.

Retouren beknopt:
*  Het retourneren van een product dient binnen 30 dagen na levering te geschieden.
*  Geen retour name van :

    Elektrische producten in geopende verpakking

    Onderdelen die gemonteerd zijn geweest of beschadigd

    Motorlagers /Pakkingsets  in geopende verpakking

    Gespoten of behandelde plaatwerk delen

    Artikelen die op maat zijn afgeknipt 

    Artikelen die speciaal voor u besteld zijn. 
*  Producten dienen nog in de originele onbeschadigde verpakking te zitten, zonder extra tape, stickers en handschriften voorzien.
*  Retourzendingen zijn altijd voor rekening en risico klant, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.   

Het adres voor retourzendingen is:

Kodaparts

Vossebelt 48

7751 SZ  Dalen (NL)

Ruilen in ons winkel:
U kunt artikelen uiteraard ook ruilen in onze winkel tegen een ander product uit ons assortiment, Wij willen u graag helpen om een ander product te vinden wat wel voor u geschikt is. Het omruilen van producten is alleen mogelijk in onze winkel (geldt niet voor beurzen en evenementen en geruild binnen de door ons gestelde termijn en voorwaarden

Eigendomsvoorbehoud:

Alle door Kodaparts geleverde zaken blijven eigendom van Kodaparts, tot op het moment dat koper volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting jegens leverancier uit hoofde van enige met leverancier gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en of diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen  

Alle onderdelen die in de webshop genoemd worden met originele onderdeelnummers hoeven derhalve niet originele onderdelen te zijn. Deze staan alleen ter referentie vermeld. Alle afbeeldingen dienen ter illustratie en kunnen afwijken van de geleverde goederen    

Uitsluitingen:
Accu’s of andere zuurhoudende producten worden alleen in Nederland afgeleverd. Geen leveringen buiten Nederland.
Verlichtingen zonder E-keurmerk kunnen rechtshalve niet naar Duitsland verzonden worden.  

Privacy verklaring:
Bij het opzetten, afsluiten afwikkelen en ontbinden cq. herroepen van een koopovereenkomst worden door ons gegevens vallende binnen de wettelijke aanduidingen binnengehaald, opgeslagen en verwerkt.

De persoonsgebonden gegevens welke u ons bij het plaatsen van een bestelling of per email mededelen (bijv., uw contactgegevens) worden alleen voor communicatie met u en voor het doel waarvoor u ons de gegevens ter beschikking gesteld heeft verwerkt en gebruikt. Wij geven uw gegevens uitsluitend door aan de met de levering belaste verzendbedrijf voor zover dit voor levering nodig is en het financiële instituut voor zover dat in het voor het door uw gewenste betalingsverkeer noodzakelijk is. Wij verzekeren u dat wij uw gegevens verder niet aan derden zullen doorgeven tenzij wij daartoe wettelijke verplichtingen opgelegd krijgen of als u hier van te voren uitdrukkelijk mee instemt. Voor zover wij voor het uitvoeren en afwikkelen van uw bestelling verwerkingsprocessen van derden gebruiken worden de wettelijke vereisten zoals vastgelegd in de wet in acht genomen.

Termijn van opslag:
Persoonsgebonden gegevens, welke ons over de website zijn medegedeeld, worden slechts zolang opgeslagen als dat nodig is om het beoogde doel te bewerkstelligen, voor welke ze binnengehaald werden. Voor zover handels- en belastingtechnische bewaartermijnen van toepassing zijn, kan de opslag van bepaalde gegevens tot 10 jaar duren.

Uw rechten:
Zou u zich niet meer kunnen vinden in de opslag van uw persoonsgebonden gegevens of zijn deze onjuist geworden zullen wij op aangaven van de desbetreffende wijziging binnen de wettelijke regelingen het wissen, corrigeren of blokkeren van uw gegevens laten doorvoeren. Op wens geven wij u kostenvrij uitkomst over de persoonsgebonden gegevens welke wij van u hebben opgeslagen. Bij vragen over het opheffen, verwerken of gebruik van uw persoonlijke gegevens, voor uitkomsten, informatie, blokkeren of verwijderen van uw persoonsgebonden gegevens kunt u zich richten aan: Kodaparts, Vossebelt 48, 7751 SZ  Dalen. admin@heraldkoel.nl  of Tel: 06-53438523